ท่องเที่ยวไทย » ก.ท่องเที่ยว ดึง อพท.ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ก.ท่องเที่ยว ดึง อพท.ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

19 December 2018
108   0

กระทรวงท่องเที่ยว บูรณาการทำงาน ดึง อพท.เข้าสังกัด ชี้ยุค 4.0 คือยุคของความร่วมมือ อพท.เผยผลจากการใช้ “ใจ”ทำงานความสุขชุมชนล้น แตะระดับ 86.3 % กูรูแนะภาครัฐเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ เพื่อเป็นเงินใช้ดูแลนักท่องเที่ยว-แหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.61 พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) กล่าวในงานเสวนา DASTA Forum 2018 โดยระบุว่า ตลอด 15 ปี ของการทำงานในรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีส่วนร่วมแบบ Co–Creation (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์) ภายใต้แนวคิด “Thailand Sustainable Development Panorama” โดยใช้เครื่องมือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(GSTC) และใช้ “ใจ” ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยชุมชนเผยรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโตถึง 38.5% ระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนสูงแตะระดับ 86.36% ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสชุมชนมีความสุข 79.17% มูลค่าเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่พัฒนาไปมีมูลค่าสูงถึง 4.4939 ล้านล้านบาท ตอกย้ำการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุข สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการปฏิรูปหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยุคใหม่ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0” ระบุมีความจำเป็นต้องรวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการท่องเที่ยว ที่หนุนเสริมกันไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะการโอนย้าย อพท.มาเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะ อพท.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานโลก มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมจากชุมชนใน 6 พื้นที่พิเศษที่ อพท.พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

“องค์ความรู้ของ อพท.มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปใช้กับชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว(คลัสเตอร์) รวมถึงการรวมเรื่องกฎหมายต่างๆ ใน 3 กลุ่มภารกิจหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันมากขึ้น และรวมพลังบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามสังกัดหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถแลกเปลี่ยนการทำงานและเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้มีการท่องเที่ยวไทยไปด้วยกัน” นายวีระศักดิ์ กล่าว

นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ภายในงานช่วงสนทนาพูดคุย ประเด็น “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยยุค 4.0” โดย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ นางดวงกมล จันสุริยวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย โดยเวทีเสวนามีความเห็นว่าสิ่งสำคัญกว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และต้องทำเป็นอันดับแรก คือ ระบบการขนส่งที่เข้าถึงแหล่งท่องท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ความสะอาดของห้องน้ำ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ จะไม่เกิดผลเลยหากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมเสนอให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ จากนักท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยนักท่องเที่ยวและนำมาใช้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว